Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności


Wymagane dokumenty :
1. Wniosek . Druk do pobrania
2. oryginał aktualnego odpisu z księgi wieczystej (z ostatnich 3 miesięcy)
3. odpis aktu notarialnego ustanawiającego prawo użytkowania wieczystego (potwierdzony za zgodność z oryginałem)
4. aktualny wypis z rejestru gruntów.

Opłaty :
Brak opłat skarbowych

Miejsce złożenia dokumentów :
Sekretariat Urzędu Gminy

Termin i sposób załatwienia sprawy :
1. Termin załatwienia wniosku w ciągu miesiąca, w szczególnych przypadkach w ciągu dwóch miesięcy. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych następuje w drodze decyzji Wójta Gminy
2. Ostateczna decyzja stanowi podstawę wpisu własności w księdze wieczystej. Ustaloną decyzją administracyjną opłatę za przekształcenie wnosi się jednorazowo lub w ratach.
3. W przypadku rat ustanawiana jest na rzecz gminy hipoteka przymusowa.

Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Kosynierów Gdyńskich .w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem Wójta Gminy Płoskinia

Jednostka odpowiedzialna :
Referat  Inwestycji - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego

pok. 6
tel. 556208605

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 4 września 1997r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz.U. z 2001r. , Nr 120, poz.1299) , rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 1997r. w sprawie wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności (Dz.U. z 1997r., Nr 157, poz.1037).

Uwagi :
Termin składania przedmiotowych wniosków upływa z dniem 31 grudnia 2003 roku.
Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-23 11:38:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-09-09 08:19:41)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki