Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych


Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy załączyć:
1. Informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych według wzoru
podanego w zakładce Deklaracje, informacje oraz stawki podatków na 2023 rok
 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu - pokój Nr 11 w godzinach pracy Urzędu lub w pokoju Nr 6
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu dokumentów wystawiana jest decyzja w sprawie naliczenia podatku uwzględniająca przysługujące ulgi.

Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Związku Jaszczurczego 14  za pośrednictwem Wójta Gminy Płoskinia (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Płoskinia w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy - stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

Podstawa prawna:
- z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 1170 z późn. zmianami)
 
UCHWAŁA NR XXXVI/293/2022 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2023 rok - do pobrania

Uwagi:
A. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty ¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1325 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty ( lub rat) w sekretariacie UM/G
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - Uchwała XX/160/2016 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 października 2016  roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
B. Podatek od nieruchomości można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. 2020r. poz. 1325 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
C. W ciągu 7 dni po upływie terminu płatności raty podatku wystawia się upomnienie.
Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Braniewie  w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
D. Terminy płatności podatku od nieruchomości - wymienione w Decyzji podatkowej:
I rata - do 15 marca każdego roku
II rata - do 15 maja każdego roku
III rata - do 15 września każdego roku
IV rata - do 15 listopada każdego roku
E. Wpłaty można dokonywać u inkasentów ( sołtysów) lub na konto Urzędu  Gminy w  Płoskini (nr konta podany jest w decyzji podatkowej)
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział Braniewo
filia Płoskinia
Nr: 42 8313 0009 0050 8290 2000 0010
Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-24 12:33:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-11-04 14:44:51)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki