Kierownictwo Urzędu - Sekretarz

Sekretarz Gminy

Funkcję Sekretarza sprawuje Stefan Hrybek
Tel: 556208608

Sekretarz Gminy - zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz zabezpiecza prawidłową organizację pracy bieżącej w Urzędzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 
Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie zgodności wydanych decyzji i działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
2) koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki i samodzielne stanowiska pracy,
3) organizowanie współdziałania z  sołectwami  oraz jednostkami organizacyjnymi gminy ,
4) inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników samorządowych,
5) zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego obwieszczeń oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,
6) nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli,
7) adaptacja zawodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych,
8) przestrzeganie dyscypliny pracy w Urzędzie,
9) przestrzeganie przez pracowników Urzędu przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
10) podejmowanie działań na rzecz poprawy stanu technicznego środków pracy w Urzędzie
11) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obsługi kancelaryjnej Urzędu, obiegu dokumentów i przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi komórkami i stanowiskami pracy w Urzędzie,
12) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej przez pracowników Urzędu,
13) przeprowadzanie kontroli wewnętrznych w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynowanie kontroli zewnętrznych,
14) przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta ,
15) wnioskowanie w sprawach karania, wyróżniania i nagradzania pracowników
16) utrzymanie bieżącego kontaktu z pracownikami Urzędu w sprawach:
     a)warunków pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy,
     b) ochrony zdrowia pracowników i wypoczynku,
     c) świadczeń socjalnych,
     d) podwyższania kwalifikacji zawodowych.
17) opracowywanie projektów zakresów czynności stanowisk pracy (za wyjątkiem stanowisk pracy podporządkowanych Przewodniczącemu Rady i Skarbnikowi),
18) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu,
19) uczestniczenie w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania,
20) wykonywanie innych poleceń Wójta .

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-05-28 09:37:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2009-02-02 11:50:24)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki