Kierownictwo Urzędu - Wójt Gminy

WÓJT GMINYFunkcję  Wójta sprawuje inż. Zbigniew Kowalski

Tel: 0556208601

Zadania Wójta

Wójt  jako organ wykonawczy gminy :

 

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz oraz zapewnia właściwy podział zadań między członków kierownictwa Urzędu tj: Wójta, Z-cy Wójta, Sekretarza i Skarbnika,
 2. gospodaruje mieniem komunalnym,
 3. wykonywanie budżetu 
 4. przygotowywanie projektów uchwał  Rady Gminy i okreslanie sposobu wykonywania uchwał,
 5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 6. właściwe i terminowe załatwianie spraw obywateli, poprzez wydawanie decyzji administracyjnych
 7. w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego podejmuje  działania określone w przepisach szczegółowych, 
 8. składanie jednoosobowo oświadczeń woli związanych z  bieżącą działalnością gminy,
 9. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 10. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 11. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 12. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 13. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa,

 

 Ponadto Wójt, jako kierownik Urzędu Gminy zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania poprzez:

 1. stosowanie właściwej polityki kadrowej w Urzędzie preferującej faktyczne kwalifikacje i kompetencje,
 2. ustalanie zakresów czynności dla pracowników Urzędu,
 3. prawidłowe określanie zasad wykonywania zadań oraz form i metod pracy pracowników Urzędu i wszystkich jednostek organizacyjnych

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-05-28 08:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2011-06-14 07:45:50)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki