Podstawowe zadania gminy

Zadaniem Gminy jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. tworzenie warunków dla racjonalnego  rozwoju Gminy oraz warunków dla pełnego uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym.

Do zadań własnych Gminy należą sprawy z zakresu:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki  wodnej,

2) gminnych dróg, ulic, mostów placów oraz organizacji  ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych,  utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

4) lokalnego transportu zbiorowego,

5) ochrony zdrowia,

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,

8) edukacji publicznej,

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni komunalnej i zadrzewień,

13) cmentarzy komunalnych,

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli  oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

15) utrzymania gminnych obiektów urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,

18) promocji gminy,

19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi regionalnymi innych państw.
 
  •  Gmina realizuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw szczególnych, w tym z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz  referendów.
  •  Zadania z zakresu administracji rządowej Gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
  • Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości  województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
  • Zadania zlecone i przyjęte w drodze porozumienia, Gmina wykonuje po zapewnieniu środków finansowych do wykonania zadania
Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-25 12:24:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2003-06-25 12:27:27)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki