Dni i godziny otwarcia

 

Urząd Gminy w Płoskini


pracuje w następujących godzinach


poniedziałek-piątek 730-1530

 

 


Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Wójt Gminy Płoskinia w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 9.00 do 11.00.

 

  • Sekretarz, Skarbnik, Kierownik Referatu Inwestycji - codziennie w godzinach pracy Urzędu

Skargi, wnioski wnoszone do Wójta Gminy należy składać w

Sekretariacie Urzędu Gminy w Płoskini
Płoskinia 8
14-526 Płoskinia

w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na w/w adres

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez załatwienia.

  • Wójt po zapoznaniu się z treścią złożonych skarg i wniosków, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, natomiast pozostałe przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, właściwym organom, przesyłając odpis skargi lub wniosku i zawiadamia o tym równocześnie wnoszącego skargę lub wniosek.
  • Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, Wójt Gminy w celu zebrania niezbędnych materiałów, może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów i wyjaśnień.
  • Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia.

Odpowiedź na skargi i wnioski kierowane do Wójta Gminy udzielana jest na piśmie i doręczana za pośrednictwem poczty.

Podstawa prawna

  1.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)                                                                                
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46 z późn. zm.)

 


 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-05-27 14:53:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-05-08 10:03:07)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki