Akty prawne - Finanse i Budżet

Rachunkowość Dz.U.94.121.591

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 Dz.U.98.150.983

Finanse publiczne Dz.U.98.155.1014

Klasyfikacja części budżetowych oraz określenie ich dysponentów Dz.U.99.78.880

Szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Dz.U.00.59.688

Szczególne zasady , tryb i terminy opracowywania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na realizację tych zadań. Dz.U.00.100.1077

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz szczegółowe zasady i terminy rocznych rozliczeń i wpłat do budżetu przez zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych . Dz.U.00.122.1333

Sprawozdawczość budżetowa Dz.U.01.124.279

Rodzaje i zasady sporządzania sprawozdań w zakresie państwowego długu publicznego oraz poręczeń i gwarancji jednostek sektora finansów publicznych. Dz.U.01.148.1653

Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Dz.U.01.153.1752

Szczegółowe zasady rachunkowości oraz plany kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Dz.U.00.48.550

Wykaz inwestycji realizowanych w roku budżetowym 2006

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2006-03-23 12:27:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2006-03-23 12:27:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki