Rok 2024

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia. Tytuł uchwały – w sprawie  Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.
UCHWAŁA NR III/29/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie przekształcenia mieszkania chronionego w mieszkanie treningowe oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tym mieszkaniu 2024r. poz. 3418 z dn. 12.07.2024
UCHWAŁA NR III/23/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 27 czerwca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoskinia na 2024 rok 2024r. poz. 3318 z dn. 08.07.2024
UCHWAŁA NR II/16/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 maja 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatom na strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Płoskinia 2024r. poz. 2991 z dn. 07.06.2024
UCHWAŁA NR II/15/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 maja 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoskinia na 2024 rok 2024r. poz. 2970 z dn. 07.06.2024
UCHWAŁA NR LIII/413/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 16 kwietnia 2024r w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoskinia na 2024 rok 2024r. poz. 2276 z dn. 18.04.2024
UCHWAŁA NR LII/411/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 marca 2024r.                  zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2024r. poz. 1864 z dn. 03.04.2024
UCHWAŁA NR LII/410/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoskinia na 2024 rok 2024r. poz. 1863 z dn. 03.04.2024r
UCHWAŁA NR LI/407/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2024r.

w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2024 roku

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.140.2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LI/407/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2024 roku”

2024r. poz. 2158 z dn. 12.04.2024r
UCHWAŁA NR LI/408/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2024r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płoskinia

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.139.2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr LI/408/2024 z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Płoskinia

2024r. poz. 2156 z dn. 12.04.2024r
UCHWAŁA NR LI/400/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2024r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.138.2024 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 5 kwietnia 2024 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr LI/400/2024 Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

 
UCHWAŁA NR LI/406/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Płoskinia 2024r. poz. 1455 z dn. 07.03.2024r
UCHWAŁA NR LI/405/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2024r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso 2024r. poz. 1454 z dn. 07.03.2024r
UCHWAŁA NR LI/396/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoskinia na 2024 rok 2024r. poz. 1453 z dn. 07.03.2024r
UCHWAŁA NR L/394/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 stycznia 2024r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Płoskinia

Uchwała nr 0102-66/24 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie badania zgodności z prawem uchwały Nr L/394/2024 Rady Gminy Płoskinia z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Płoskinia

2024r. poz. 845 z dn. 30.01.2024r
UCHWAŁA NR L/392/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 stycznia 2024r w sprawie zmian w budżecie Gminy Płoskinia na 2024 rok

2024r. poz. 844 z dn. 30.01.2024r

UCHWAŁA NR XLIX/389/2024 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 9 stycznia 2024r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej oraz określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 2024r. poz. 555 z dn. 18.01.2024r
Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2024-01-19 14:26:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-07-12 15:16:22)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki