Eusługi

Zapraszamy do korzystania z e-usług

Dla zapewnienia optymalnego komfortu korzystania z usług administracji, Gmina Płoskinia zrealizowała ważny projekt wdrożeniowy, którego wymiernym efektem są jakościowo nowe, elektroniczne usługi publiczne w naszym urzędzie.

Lider projektu: Gmina Płoskinia

Cel projektu:

Celem Celem głównym projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działalności Gminy Płoskinia.

E-usługi umożliwiające załatwienie sprawy:

1. Złożenie wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2. Złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości.

3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu: decyzja o warunkach zabudowy.

4. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.

5. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

6. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

7. Złożenie wniosku o udostępnienie informacji w sprawie rejestru umów.

8. Złożenie wniosku w sprawie informacji dotyczącej aktywności radnego na sesji rady.

9. Złożenie wniosku w sprawie informacji jak głosował radny nad uchwałą.

10. Złożenie wniosku w sprawie informacji dotyczącej przyjęcia uchwały sesji rady.

Dodatkowe E-usługi umożliwiające  prowadzenie spraw przez urząd:

1. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

2. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych.

4. Prowadzenie spraw w zakresie podatku rolnego od osób prawnych.

5. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób fizycznych.

6. Prowadzenie spraw w zakresie podatku leśnego od osób prawnych.

7. Prowadzenie spraw w zakresie podatku od środków transportowych.

8. Prowadzenie spraw w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

9. Prowadzenie spraw w zakresie realizacji umów. 

 

Już dziś potwierdź swój profil zaufany i korzystaj z eusług: https://euslugi.ploskinia.eu

 

Wymierne korzyści realizacji projektu:
Odczuwalne skrócenie czasu załatwiania spraw oraz wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie konieczności osobistego stawiennictwa obywatela w urzędzie.

Udostępnienie platformy umożliwia sprawdzenie stanu sprawy, informacji podatkowych, zrealizowania płatności, przekazania informacji do Urzędu o awarii oświetlenia, drogi, chodnika lub innych zdarzeniach oraz pozwala na przekazywanie mieszkańcom powiadomień o występujących lub przewidywanych zagrożeniach.

Dzięki projektowi stworzono narzędzia do elektronicznego zarządzania obiegiem i przechowywaniem dokumentacji, co zapobiega wielokrotnemu powielaniu i gromadzeniu tych samych dokumentów w różnych miejscach.

Od teraz załatwisz sprawę urzędową szybko i sprawnie, bez wychodzenia z domu czy biura.

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2023-12-22 09:50:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2023-12-22 09:50:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki