Wybory ławników na kadencję 2024-2027

W związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2023 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu pismem Nr OA.4000.3.2023 z dnia 11 maja 2023r. zwrócił się do Rady Gminy Płoskinia  o dokonanie naboru kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Braniewie -1 ławnika

 

 

O G Ł O S Z E N I E  

o
NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 

Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023  r. poz. 217 ze zm.) informuje się o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027 do;

Sądu Rejonowego w Braniewie – 1 kandydat

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe  

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty  zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Ponadto;

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, przy czym dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszającej kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Informacja o opłatach:

 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata można pobrać w Urzędzie Gminy w Płoskini (sekretariat) dokumenty są także dostępne na stronie internetowej Urzędu: www.bip.ploskinia.pl.

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Płoskinia pokój nr 11 (sekretariat) do dnia 30 czerwca 2023r. od poniedziałku do piątku w godz. 7,30-15,30

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu.

Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 556208608

Podstawa prawna:

 1. Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001r. (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 217 ze zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. nr 121, poz. 693) w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.

Pouczenie:

Podanie nieprawdziwych danych powoduje odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2022 r. poz. 1138 z późn.zm.)

 

W załączeniu:

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
 3. Oświadczenie kandydata na ławnika - władza rodzicielska
 4. Oświadczenie kandydata na ławnika - przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płoskinia, Płoskinia 8,  14-526 Płoskinia.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: iod@jgconsulting.net.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia naboru ławników.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w celu realizacji czynności urzędowych niezbędnych do przeprowadzania wyborów ławników sądowych na kadencję 2024-2027 wskazane zostały  m.in. w następujących przepisach prawa: rozdział 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo
  o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia  (Dz. U. Nr 121, poz. 693 oraz z 2022 r. poz. 2155).
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędnych do realizacji zadań o których mowa powyżej jest obowiązkowe (wymagane na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa), podanie danych dodatkowych jest dobrowolne. Niepodanie danych koniecznych skutkuje niemożnością udziału w naborze.
 6. Administrator Danych przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie; tj. imię, nazwisko, dane teleadresowe, stanowisko; niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 7. Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.
 8. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane  oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody dane będą przechowywane do chwili ustania celu w jakim została zebrana lub do wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, możliwość:
  · dostępu do danych osobowych jej/jego dotyczących oraz otrzymania ich kopii,
  · żądania sprostowania danych osobowych,
  · usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  · wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.
 12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2023-05-17 13:53:27)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-05-17 14:13:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki