Rok 2023

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia. Tytuł uchwały – w sprawie  Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.
UCHWAŁA NR XLVII/383/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Płoskini 2024r. poz. 316 z dn. 08.01.2024r
UCHWAŁA NR XLVII/377/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini 2024r. poz. 315 z dn. 08.01.2024r
UCHWAŁA NR XLVIII/388/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 134 z dn. 04.01.2024r
UCHWAŁA NR XLVIII/383/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2024 r. 2023r. poz. 133 z dn. 04.01.2024r
UCHWAŁA NR XLVII/384/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Programu współpracy gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” 2023r. poz. 6405 z dn. 19.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVII/380/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych 2023r. poz. 6404 z dn. 19.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVI/371/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024” 2023r. poz. 6403 z dn. 19.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVII/382/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r.
2023r. poz. 6172 z dn. 12.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVII/376/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/161/2016 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 października 2016 r. w sprawie opłaty targowej 2023r. poz. 6171 z dn. 12.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVII/375/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie uchylenia uchwał Nr 52/X/99 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 13 grudnia 1999 r. w sprawie określenia stawki podatku od posiadania psów 2023r. poz. 6170 z dn. 12.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVII/374/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na terenie Gminy Płoskinia na 2024 rok 2023r. poz. 6169 z dn. 12.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVII/373/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 8 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 6168 z dn. 12.12.2023r
UCHWAŁA NR XLVI/369/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2024 rok 2023r. poz. 5427 z dn. 08.11.2023r
UCHWAŁA NR XLVI/368/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 2023r. poz. 5426 z dn. 08.11.2023r
UCHWAŁA NR XLVI/367/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 3 listopada 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 5425 z dn. 08.11.2023r
UCHWAŁA NR XLV/363/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 września 2023r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chruścielu w roku szkolnym 2023/2024 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 2023r. poz. 4874 z dn. 03.10.2023r
UCHWAŁA NR XLV/362/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 września 2023r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Płoskini w roku szkolnym 2023/2024 z tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 2023r. poz. 4873 z dn. 03.10.2023r
UCHWAŁA NR XLV/361/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 września 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2023r. poz. 4781 z dn. 27.09.2023r
UCHWAŁA NR XLV/359/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 4702 z dn. 19.09.2023r
UCHWAŁA NR XLIV/357/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Płoskinia 2024r. poz. 219 z dn. 05.01.2024r
UCHWAŁA NR XLIV/356/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży 2024r. poz. 218 z dn. 05.01.2024r
UCHWAŁA NR XLIV/352/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 27 lipca 2023r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2023r. poz. 3665 z dn. 07.08.2023r
UCHWAŁA NR XLIII/348/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego 2023r. poz. 3665 z dn. 10.07.2023r
UCHWAŁA NR XLIII/347/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 3547 z dn. 04.07.2023r
UCHWAŁA NR XLII/341/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 maja 2023r. w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych 2023r. poz. 3334 z dn. 15.06.2023r
UCHWAŁA NR XLII/338/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 3267 z dn. 09.06.2023r
UCHWAŁA NR XLI/333/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 marca 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2023 roku” 2023r. poz. 2082 z dn. 14.04.2023r.
UCHWAŁA NR XXXIX/321/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2023 roku” 2023r. poz. 2081 z dn. 14.04.2023r.
UCHWAŁA NR XLI/325/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 1866 z dn. 03.04.2023r.
UCHWAŁA NR XL/323/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 marca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok 2023r. poz. 1606 z dn. 17.03.2023r.
UCHWAŁA NR XXXIX/320/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu 2023r. poz. 1462 z dn. 09.03.2023r.
UCHWAŁA NR XXXIX/317/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 lutego 2023r. zmieniająca Uchwałę Nr II/21/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych, zasiłku celowego na żywność dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023r. poz. 1461 z dn. 09.03.2023r.
UCHWAŁA NR XXXIX/316/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 lutego 2023r. zmieniająca Uchwałę Nr II/20/2018 Rady Gminy Płoskinia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 2023r. poz. 1460 z dn. 09.03.2023r.
UCHWAŁA NR XXXIX/314/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 lutego 2023r. w sprawie zmiany w budżecie na 2023 rok                                                                                                                                                 2023r. poz. 1257 z dn. 02.03.2023r.
UCHWAŁA NR XXXIX/319/2023 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 24 lutego 2023r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2023r. poz. 1258 z dn. 02.03.2023r.
  •  
Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2023-03-02 21:56:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-03-08 21:05:25)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki