Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnoscią” - edycja 2024  finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

 


Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024

Celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w:
•    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;
•    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;
•    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);
•    zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:
•    posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub
•    posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub
•    wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym
Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w: wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego; wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych; korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa); zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.
Adresatami/uczestnikami programu są następujące osoby:
•    dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
•    osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż :
•    840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
•    720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
•    480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
•    360 godzin rocznie dla:
a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
b) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.


Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Płoskini :
•    email : gops.ploskinia@wp.pl
•    telefoniczny : 55 307 03 11; 55 307 01 75 , 570 549 573
•    osobisty w siedzibie Ośrodka w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30                                  

Adres:  Płoskinia 27/1 14-526 Płoskinia

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” - EDYCJA 2024

 

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania wynosi 44 532,18 zł

Całkowita wartość wynosi 44 532,18 zł

Cel

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 Adresaci

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Do pobrania; plakat promujący

 

 

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2023

 Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania wynosi 21 087,00 zł

Całkowita wartość wynosi 21 087 zł

Do pobrania; plakat promujący

 

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” - EDYCJA 2022

Program finansowany z Funduszu Solidarnościowego

Kwota dofinansowania wynosi 32 074,00 zł

Całkowita wartość wynosi 32 074 zł

 

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2022-03-01 08:44:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-04-15 07:27:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki