Koordynator ds. dostępności

Dane kontaktowe:

Koordynator ds. dostępności w Gminie Płoskinia - Łukasz Korneluk

adres do korespondencji: Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia

telefon: 55 620 8605

e-mail: nieruchomosci@ploskinia.eu

 

 

Deklaracja dostępności strony Biuletyn Informacji Publicznej

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Płoskini  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej http://ploskinia-ug.bip-wm.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Płoskini
Płoskinia 8
14-526 Płoskinia
tel. 55 6208600
Fax. 55 6208602
e-mail: sekretariat@ploskinia.eu

 

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa http://ploskinia-ug.bip-wm.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
  • część odnośników może nie być wyróżniona,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
  • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP posiada następujące ułatwienia:

  • Kontrast - biały tekst na czarnym tle
  • Kontrast - żółty tekst na czarnym tle
  • Kontrast - czarny tekst na żółtym tle
  • Średnie powiększenie wielkości czcionki ekranowej
  • Duże powiększenie wielkości czcionki ekranowej

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-15
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny Skróty klawiaturowe; na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej jest Pan Łukasz Korneluk tel. 55 620 8605, e-mail: nieruchomosci@ploskinia.eu

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Postępowanie odwoławcze

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
 
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl
 

Dostępność architektoniczna

Budynek jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Możliwy jest bezpośredni dojazd do budynku. Na parkingu znajduje się oznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby poruszające się na wózkach mogą korzystać z wejścia z tyłu budynku, wyposażonego w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze. Dla osób poruszających się na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia na parterze budynku. Na parterze znajduje się również toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz tablica z wykazem poszczególnych stanowisk pracy. Budynek Urzędu Gminy nie posiada windy.
 

W Urzędzie Gminy ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym złożeniu wniosku - wniosek do pobrania w zakładce poradnik interesanta/obsługa w języku migowym.

Do budynku Urzędu Gminy i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - Urząd Gminy Płoskinia

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Płoskinia na lata 2021-2022

Zarządzenie Nr  82/2020 Wójta Gminy Płoskinia  z dnia 29 września 2020 roku w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds. dostępności

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2020-09-29 15:11:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2022-11-25 07:29:30)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki