Wybory ławników na kadencję 2020-2024

W związku z tym, że z dniem 31 grudnia 2019 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu zwrócił się do Rady Gminy Płoskinia  o dokonanie naboru kandydatów na ławników: - do Sądu Rejonowego w Braniewie -1 ławnika.

 

O G Ł O S Z E N I E  

o
NABORZE KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH

 

Na podstawie art. 160 § 1 i 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 52 z późn. zm.) informuje się o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na ławników na kadencję 2020-2023 do;

Sądu Rejonowego w Braniewie – 1 kandydat


Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na danym terenie.

Zgłoszenie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

Do karty  zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1 - 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, przy czym dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię, nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszającej kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście osób zgłaszających kandydata na ławnika.

Informacja o opłatach:

 • Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 • Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
 • Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Komplet dokumentów potrzebnych do zgłoszenia kandydata można pobrać w Urzędzie Gminy w Płoskini (sekretariat) dokumenty są także dostępne na stronie internetowej Urzędu: www.bip.ploskinia.pl.

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w sekretariacie Urzędu Gminy Płoskinia pokój nr 11 do dnia 30 czerwca 2019r. od poniedziałku do piątku w godz. 7,30-15,30

 

W załączeniu

 1. Karta zgłoszenia kandydata na ławnika.
 2. Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika.
 3. Oświadczenia kandydata na ławnika.

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2019-06-11 13:44:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2019-06-12 08:35:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki