Ogłoszenia

Informacja

Przewodniczącego Rady Gminy Płoskinia

o  zasadach zgłaszania się mieszkańców Gminy Płoskinia

do udziału  w debacie nad

„Raportem o stanie Gminy Płoskinia za 2023 rok”

 

  1. Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609) Wójt Gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
  2. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
  3. Rada gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.
  4. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
  5. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami w gminie poniżej 20.000 mieszkańców co najmniej 20 osób.
  6. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

W zgłoszeniu powinno znaleźć się imię i nazwisko oraz adres zamieszkania mieszkańca gminy zamierzającego wziąć udział w debacie oraz co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia.

Dokumenty do pobrania znajdują się na stronie BIP Urzędu Gminy Płoskinia w zakładce Rada Gminy/Raport o stanie Gminy

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia.

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 26 czerwca 2024r.

 

 

Płoskinia, dnia 5 czerwiec 2024r.

 

 

 

Do pobrania;

1. Raport o stanie Gminy Płoskinia za 2023 rok

2. Zgłoszenie mieszkańca Gminy Płoskinia do udziału w debacie

3. Lista poparcia dla mieszkańca do udziału w debacie

4. Klauzula informacyjna

5. Informacja o zasadach zgłaszania do debaty

Wytworzył:
Przewodnicząca Rady Gminy - Elżbieta Sobolewska
(2021-06-09)
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2019-06-04 15:14:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-06-05 14:10:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki