Rok 2019

Uchwała Nr .. Rady Gminy Płoskinia z dnia... Tytuł uchwały – w sprawie

Ogłoszenie uchwały w Dz. Urzęd. Wojew.  Warm. – Mazur.

UCHWAŁA NR X/90/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 2020r, poz. 696 z dn. 31.01.2020
UCHWAŁA NR X/88/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia 2020r, poz. 695 z dn. 31.01.2020
UCHWAŁA NR X/94/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płoskinia na 2020 r. 2020r, poz. 660 z dn. 30.01.2020
UCHWAŁA NR X/86/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2020r, poz. 659 z dn. 30.01.2020
UCHWAŁA NR X/91/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia 2020r, poz. 406 z dn. 11.01.2020
UCHWAŁA NR X/87/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty 2020r, poz. 141 z dn. 10.01.2020
UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Płoskinia w roku szkolnym 2019/2020 2019r, poz. 6410 z dn. 24.12.2019
UCHWAŁA NR VIII/80/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dąbrowa, Gmina Płoskinia

UCHYLENIE UCHWAŁY - Wyrok nr II SA/Ol 23/21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie ze skargi K. P. na uchwałę Rady Gminy Płoskinia z dnia 15 listopada 2019 roku nr VIII/80/2019 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Dąbrowa, Gmina Płoskinia

2019r, poz. 6289 z dn. 18.12.2019
UCHWAŁA NR VIII/79/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Tolkowiec, Gmina Płoskinia 2019r, poz. 6288 z dn. 18.12.2019
UCHWAŁA NR VIII/78/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chruściel, Gmina Płoskinia 2019r, poz. 6287 z dn. 18.12.2019
UCHWAŁA NR IX/81/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 6 grudnia 2019 r. Uchwała zmieniającą uchwałę Nr VIII/74/2019 Rady Gminy Płoskinia z dnia 15 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019r, poz. 6011 z dn. 10.12.2019
UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019r, poz. 6012 z dn. 10.12.2019
UCHWAŁA NR VIII/75/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2019r, poz. 5565 z dn. 20.11.2019
UCHWAŁA NR VIII/74/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na 2020 rok 2019r, poz. 5564 z dn. 20.11.2019
UCHWAŁA NR VIII/73/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019r, poz. 5563 z dn. 20.11.2019
UCHWAŁA NR VII/68/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019r, poz. 4847 z dn. 09.10.2019
UCHWAŁA NR VI/64/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Płoskini 2019r, poz. 4448 z dn. 10.09.2019
UCHWAŁA NR VI/63/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Płoskinia 2019r, poz. 4447 z dn. 10.09.2019
UCHWAŁA NR VI/62/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego 2019r, poz. 4446 z dn. 10.09.2019
UCHWAŁA NR V/60I/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia warunków udzielania i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów 2019r, poz. 4445 z dn. 10.09.2019
UCHWAŁA NR V/59I/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2019r, poz. 4293 z dn. 03.09.2019
UCHWAŁA NR VI/58/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019r, poz. 4292 z dn. 03.09.2019
UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci młodsze 2019r, poz. 3749 z dn. 18.07.2019
UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty i zwolnień z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej, publicznych przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Płoskini 2019r, poz. 3748 z dn. 18.07.2019
UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/136/2016 z dnia 29 czerwca 2016r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 2019r, poz. 3383 z dn. 04.07.2019
UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019r, poz. 3256 z dn. 01.07.2019
UCHWAŁA NR IV/39/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Płoskini oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

- rozstrzygnięcie nadzorcze

2019r, poz. 2902 z dn. 05.06.2019
UCHWAŁA NR IV/42/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku 2019r, poz. 2548 z dn. 16.05.2019
UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
2019r, poz. 2509 z dn. 15.05.2019
UCHWAŁA NR III/34/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Płoskinia w 2019 roku” 2019r, poz. 1457 z dn. 21.03.2019
UCHWAŁA NR III/32/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia

2019r, poz. 1456 z dn. 21.03.2019
UCHWAŁA NR III/31/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

- Uchwała Nr  0102-151/19 RIO w sprawie badania zgodności z prawem

2019r, poz. 1196 z dn. 05.03.2019
UCHWAŁA NR III/30/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 2019r, poz. 1195 z dn. 05.03.2019
UCHWAŁA NR III/28/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok 2019r, poz. 1194 z dn. 05.03.2019

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2019-01-22 20:28:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2021-05-18 12:37:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki