Zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

1)  ZARZĄDZENIE NR  1/2023 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie zasad zwrotu kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców lub opiekunów prawnych

2) Uchwała nr XLV/361/2023 Rady Gminy Płoskinia z dnia 15 września 2023 r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu

 

DOKUMENTY DO POBRANIA;

1. WNIOSEK o zwrot kosztów dowożenia dziecka niepełnosprawnego do przedszkola, szkoły lub ośrodka

2. Wzór umowy

3. Rozliczenie kosztów przejazdu.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – Zwrot kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Urząd Gminy Płoskinia, którego kierownikiem jest Wójt Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia, tel. 55 6208600  e-mail: sekretariat@ploskinia.eu).
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@jcbi24.pl
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia prawa do zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka kosztów kształcenia pracownika młodocianego na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
 5. Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
 6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie
 6. danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  osobowych (RODO);
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
 2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
(2017-02-10)
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2017-02-10 15:04:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-02-01 21:18:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki