Informacje ogólne

 Sposób składania i rozpatrywania petycji określony został w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach.

Przedmiot petycji
Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Płoskinia może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta.

Nadawca petycji
Petycje mogą składać: obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje.
Można to zrobić w interesie:
1) publicznym, czyli wszystkich obywateli,
2) podmiotu wnoszącego petycję, czyli własnym,
3) innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą.

Petycja powinna zawierać:

1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków.
2) wskazanie adresata petycji,
3) wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.


Petycja, która nie będzie zawierała imienia i nazwiska (albo nazwy) oraz adresu wnoszącego petycję pozostawiona zostanie bez rozpoznania. Dane osobowe autora (-ów) petycji są chronione w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r. poz.1182 t.j. ze zm.).

Zgodnie  z art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach każdego roku do 30 czerwca na stronie BIP Urzędu Gminy Płoskinia zostanie umieszczona informacja o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim.

Wzór  petycji - do pobrania

Wytworzył:
Udostępnił:
Hrybek Stefan
(2015-11-13 11:04:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2015-11-13 11:06:02)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki