Obsługa w języku migowym

zakres usług polski język migowy (PJM), system językowo-migowego (SJM) i sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).


Realizując obowiązek wynikający  z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.) osobom głuchoniemym oraz mającym trudności w komunikowaniu się podczas załatwiania spraw w Urzędzie Gminy w Płoskinia przysługuje prawo skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika

Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza, na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w naszym urzędzie, z wyłączeniem nagłych sytuacji.

Wybrane środki komunikowania się z urzędem:

  1. osobiste złożenie wniosku w kancelarii urzędu,
  2. przesyłanie wiadomości tekstowych za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Płoskinia 14-526 Płoskinia
  3. przesyłanie faksów na numer: 55 6208602
  4. kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@ploskinia.eu
  5. korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Płoskinia.

Zgłoszenia należy dokonać na formularzu, którego wzór znajduje się poniżej.
 

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
 

 

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
2/ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (Dz. U. z 2012r. poz. 652)

 

Do pobrania:

1. Wniosek

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2014-12-03 15:26:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2023-02-20 13:54:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki