Mienie Komunalne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

                       Nr 17/2004 Wójta  Gminy

                       Płoskinia z dnia 15.11.2004r.

 

 

 

 

 

                                                           INFORMACJA

 

                                               o stanie mienia komunalnego

                                               Gminy Płoskinia

                                               na dzień 30 października 2004 r.

 

 

 

            Gmina Płoskinia obejmuje  obszar 17.205 ha. w tym; mienie komunalne własności gminy

                     stanowi powierzchnię 471 ha.                          

 

                        I wykaz stanu mienia komunalnego z podziałem na mienie w postaci:

                                  

 

                                   1/ Gruntów w ha i ich podziały na grupy

                                               - drogi 205ha

                                               - grunty zabudowane  14  ha

                                               - grunty rolne 236 ha

pozostałe  16 ha w tym; zakrzewienia 7 ha ,lasy 3 ha . ,użytki kopalne  1 ha ,nieużytki i tereny niezabudowane 5 ha.

 

                                   2/ Stan obiektów w ilości  87 oraz 38 lokali mieszkalnych i 43 segmentów

                                        budynków gospodarczych

                                               - budynków mieszkalnych                      12

                                               - budynków gospodarczych      19

remizy OSP                                    2

-remizo-świetlica Pierzchały            1

                                               - budynek usługowo-handlowy               1

                                               - ośrodek kultury- świetlice                    4

                                               - budynek administracji                           1

                                               - hydrofornie                                          7

                                               - magazyn zbożowy                                1

                                               - budynek biurowy GOPS                      1                       

                                               - betoniarka                                            1

                                               - samochody strażackie                          5

                                               - agregat proszkowy                               1

                                               - samochód do dowozu dzieci                1

                                               - budynki szkolne                                   3

budynek po zlewni mleka                3

wieś Długobór, Łozy, Wysoko-Braniewska

                                               - boisko sportowe w Płoskini                 1

                                               - zbiornik małej retencji                           1

                                               - oczyszczalnia ścieków w Płoskini, Chruścielu  

instalacja wodno-kanalizacyjna Wysoko-Braniewska i

Pierzchały750mb.

                                               - zbiornik bezodpływowy/szamba Wysoko-Braniewska, Strubno 2

                                               - sieć wodociągowa 43.395,5 mb.

                                               - sieć elektryczna Strubno   185mb.

                                               - budynek Ośrodka Zdrowia    1

                                               - garaż                                     1

                                               - białorus                                 1

                                               - beczka asenizacyjna                1

                                               - przyczepa                               1

                                               - studnie głębinowe                  11

                                               - kotły CO                               5

                                              

                                               - sieć kanalizacyjna                  12.525 mb

                                               - ogrodzenie strefy ochronnej   180 mb

                                               - instalacja automatyczna             1

                                               - instalacja stacji                          1

                                              -zbiornik sieci kanalizacyjnej w Chruścielu 1 szt.

 

 

                        II Rozdysponowanie mienia komunalnego

 

 

  

                                   1/ grunty dzierżawione –151 ha fizycznych a przewidywany wpływ

                          w wysokości    12.000zł. w tym;czynsz kół łowieckich 3.900zł.                                                                                                                                                                                                       Y                                                   *       wydzierżawionych gruntów  1141ha.

                                                    *        planowane wydzierżawienie 10 ha.

                                   2/ grunty oddane w użytkowanie wieczyste 3,36ha – planowane wpływy

                                        2.000zł.

                                   3/ opłata z tytułu czynszu najmu budynków komunalnych wynoszą 2.200zł.

                                   4/ dzierżawa lokali użytkowych –planowany wpływ 34.000zł.tj.kawiarnia

                                       „ AWA”, sklep odzieżowy, sklep ”Nora”, Urząd Pocztowy,  Bank                   

                                        Spółdzielczy  w budynku wielofunkcyjnym w Płoskini ,lokal w wysoko-                                                    Braniewskiej ,oraz budynek we wsi Długobór.  

                                   5/ sprzedaż mienia komunalnego – przewidywany wpływ na kwotę 26.000zł.

należności za zbyte mienie komunalne w latach poprzednich – 23.000 zł.

 

odsetki od sprzedaży ratalnej – są to odsetki w wysokości 1/4

kredytu refinansowego  w wysokości 2.000zł.

                                                 

sprzedaż 3 lokali mieszkalnych i3 budynków gospodarczych  na

wartość 3.500 zł.,która będzie rozłożona na 10 lat – wpłata do budżetu w wysokości 1.000 zł.

sprzedaż gruntów nierolnych 1 ha na kwotę 2.000 zł.

 

                                   6/ koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych 28.000zł.

 

                        III Obroty mienia komunalnego od 01 XI/2003r. Do 30.2004r.

                                  

                                   1/ sprzedano z zasobu komunalnego następujące nieruchomości

                                                

                                               a.   2  budynki mieszkalne

           b).  2 budynki gospodarcze

                                              c)  2,24 ha gruntów

                                  

                     Mienie sprzedano ogółem na kwotę  18.133 zł. ,wpłynęło  do kasy urzędu  13.833 zł.

                     pozostała  należność w kwocie  4.300 zł. została rozłożona na 10 lat.

Wytworzył:
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2003-06-26 08:53:36)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2006-01-26 09:42:31)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki