Dofinansowanie Kształcenia Młodocianych Pracowników

 

logo Państwowy Fundusz Celowy

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

NAZWA PROGRAMU

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w roku 2024

DOFINANSOWANIE

72 018,00 zł

CAŁKOWITA KOSZT

72 018,00 zł

 

 

Celem projektu:

Celem projektu jest zatrudnienie pracownika młodocianego nieposiadającego kwalifikacji zawodowych. Jest to zatrudnienie celowe, które w świetle ustawy Prawo oświatowe pełni jedną z form realizacji obowiązku nauki, który trwa do ukończenia 18 roku życia. Według nomenklatury Kodeksu Pracy młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zadaniem realizacji projektu oprócz pracy zawodowej jest odbycie przez młodocianego praktycznej nauki zawodu oraz dokształcenie teoretyczne.
Projekt skierowany jest do pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo przez osobę zatrudnioną u pracodawcy posiadającej wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
W ramach projektu zostanie zawarta umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, która jest pierwszą z trzech przesłanek przyznania dofinansowania na rzecz pracodawcy określonych w art. 122 ust. 1 w/w ustawy, przy czym należy zauważyć, że w celu uzyskania dofinansowania wszystkie warunki powinny zostać spełnione łącznie, z uwzględnieniem rezultatu praktycznej nauki zawodu, jakim jest uzyskanie przez młodocianego kwalifikacji w zawodzie w następstwie zdanego egzaminu.

 

PLAKAT PROMUJĄCY

 

 

Dofinansowanie rok 2023

 • całkowity koszt -  38 828,00 zł
 • dofinansowanie - 38 828,00

PLAKAT PROMUJĄCY

 

Dofinansowanie rok 2022

 • całkowity koszt - 30 576,00 zł
 • dofinansowanie -30 576,00 zł

PLAKAT PROMUJĄCY

 

Dofinansowanie rok 2021

 • całkowity koszt - 20 918,00 zł
 • dofinansowanie - 20 918,00 zł

PLAKAT PROMUJĄCY

 

 

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

 

Od 1 września 2019 roku weszła w życie Ustawa z dnia 22 listopada 2018r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 2245, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z przepisami:

 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1267, z późn. zm.) – egzamin przeprowadza Izba Rzemieślnicza;
 • w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy (Okręgowa Komisja Egzaminacyjna),
 • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami.

PracodawcaRzemieślnik to:

 1. Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek – jeżeli jest ona mikro przedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo Przedsiębiorców, lub
 2. Osoby fizyczne – wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

Pracodawca nie będący rzemieślnikiem w przypadku, kiedy zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane
do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który zdaje egzamin zawodowy przez OKE.

 • W myśl art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle, do rzemiosła nie zalicza się działalności handlowej, usług hotelarskich, działalności transportowej, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.

INSTRUKTOR PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSI POSIADAĆ – (dotyczy umów zawartych od 1 września 2019r.):

 • ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. (Dz. U. 2019 r. poz. 391) i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
 • ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
 • ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
 • w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
 • przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
 • kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto

 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub
 • tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczał i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz
  • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, lub
  • świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
  • świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów:
  • na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  • na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym
  do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub
 • tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu, do umów zawartych przed 1 września 2019r. określają przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2017 poz. 1644).

 • posiada co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać, i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, albo
 • jeśli nie posiada tytułu mistrza w zawodzie - to posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny, o których mowa powyżej, oraz:
  •  świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 •  świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 •  świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać;
 • oraz, w przypadku, gdy osoba prowadząca przygotowanie zawodowe nie jest pracodawcą, dokumenty potwierdzające, że osoba ta jest osobą prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobą zatrudnioną u pracodawcy;

Kwota dofinansowania, po uwzględnieniu pomocy publicznej, kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • do 8.081 zł – w przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się
  w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • do 254 zł – w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy, za każdy pełny miesiąc kształcenia.

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.) – wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1 wynosi do 10.000 zł. – dotyczy umów zawartych od 1 września 2019r. Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego, o której mowa w art. 46b ust. 1 – Prawo oświatowe, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, w terminie do dnia 1 lutego danego roku.

Termin złożenia wniosku

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy Płoskinia może otrzymać pracodawca, który złoży wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia wraz z niezbędnymi załącznikami, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.

Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi, prowadzącemu działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2 pkt. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1808 ze zm.), stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9) oraz w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej i aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

W związku z powyższym pracodawca składając wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika zobowiązany jest przedstawić informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311 ze zm.). Informacje przekazuje się poprzez przedłożenie:

1)    formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, którego wzór określa załącznik do tego rozporządzenia:

 

POMOC DE MINIMIS - DOSTĘP DLA PRACODAWCÓW DO INFORMACJI O UDZIELONEJ POMOCY DE MINIMIS  

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uruchomił ogólnopolski portal informacji o udzielonej pomocy publicznej. Każdy podmiot, który otrzymał pomoc publiczną może za pośrednictwem strony internetowej https://sudop.uokik.gov.pl sprawdzić, jaka pomoc została udzielona w określonym czasie.

Zgodnie z art. 37 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362) podmiot ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedstawienia podmiotowi udzielającemu pomocy zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

Podmiot udzielający pomocy de minimis, zgodnie z art. 6 ust. 3 Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013), jest zobowiązany do sprawdzenia, czy udzielana pomoc nie spowoduje u beneficjenta przekroczenia obowiązujących limitów oraz zasad kumulacji pomocy publicznej.

Jak zastrzega UOKIK, wydruki danych o otrzymanej przez beneficjenta pomocy de minimis mają charakter wyłącznie informacyjny.

 

Do wniosku pracodawca będzie musiał dołączyć m.in.:

 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje  do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
 • dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
 • kopię umowy o pracę zawartej z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
 • dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
 • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego ukończenie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdanie stosownego egzaminu,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis, otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • aktualny odpis (wypis) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy spółek prawa cywilnego i handlowego).
 • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,
 • oświadczenie, że pracodawca jest/ nie jest rzemieślnikiem,
 • oświadczenie o poniesionych kosztach szkolenia pracownika młodocianego kwalifikujących się do refundacji,

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 1996r., Nr 60, poz. 278 ze zm.) w §3a zobowiązuje pracodawców do zawiadomienia Wójta Gminy o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym pracownikiem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1.   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Płoskinia, Płoskinia 8, 14-526 Płoskinia

2.   Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3.   Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego    z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, § 1, §6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz art. 37 ustawy  z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie   w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się  o pomoc de minimis, którym jest złożenie wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

4.   Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5.   Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,

c) żądania usunięcia danych, gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, \

d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:

-   osoby te kwestionują prawidłowość danych,

-   przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu  danych,

-   Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Druki do pobrania:

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

3. Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis

4.Oświadczenie o poniesionych kosztach szkolenia pracownika młodocianego kwalifikujących się do refundacji

5. Oświadczenie rzemieślnika

4. Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2013-10-08 09:59:23)
Ostatnio zmodyfikował:
Hrybek Stefan
(2024-03-14 07:49:34)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki