Opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2024r. (obowiązujący od 1 stycznia 2024r.)

1) odpady zmieszane - do pobrania

2) odpady selektywne  TWORZYWA SZTUCZNE- do pobrania

3) odpady selektywne  SZKŁO / PAPIER- do pobrania

 

OGŁOSZENIE

Urząd  Gminy w Płoskini informuje, że w dniach 15-16 lutego 2024 roku od godz. 7.00  do 15.00 na terenie gminy Płoskinia zostanie przeprowadzona ZBIÓRKA SELEKTYWNIE ZGROMADZONEGO POPIOŁU.

Powyższy odpad należy wystawiać zapakowany w worki przed swoją posesję w dniu odbioru bądź w przystosowanym do odbioru koszu. Popiół nie może być zanieczyszczony innymi odpadami. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zanieczyszczeń, popiół nie zostanie odebrany.

Osoby zainteresowane oddaniem popiołu proszone są o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu telefonicznie pod nr tel. 55 620 86 02, osobiście w Urzędzie Gminy Płoskinia, pokój nr 13 bądź e-mail: gok@ploskinia.eu

 

INFORMACJA O PSZOK-u dla mieszkańców Gminy Płoskinia


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, do którego mieszkańcy Gminy Płoskinia mogą w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddać wytworzone przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne.

PSZOK dla mieszkańców Gminy Płoskinia zlokalizowany jest w Braniewie, ul. Morska 55,  (baza EMPEGIKA) - czynny:

 • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7,00 do 17,00,
 • w soboty (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy): od 10,00 do 13,00.
W PSZOK-u przyjmowane są następujące odpady komunalne:
 • papier,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • szkło,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady tekstyliów i odzieży,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych

Odpady dostarczane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane są tylko i wyłącznie od osób zamieszkałych na terenie nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Płoskinia (osoba zdająca odpady winna posiadać dokument tożsamości).

PSZOK nie przyjmuje odpadów w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli pochodzą z działalności gospodarczych w stosunku do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

 

ZBIÓRKA GABARYTÓW I ELEKTROŚMIECI

Na terenie Gminy Płoskinia przeprowadzona zostanie mobilna zbiórka zużytego sprzętu RTV, AGD, odpadów wielkogabarytowych ( m.in. meble, stoły, łóżka, dywany itp.) oraz zużytych opon od samochodów osobowych ( w ciągu roku można oddać 4 sztuki opon na jedno gospodarstwo domowe) zgodnie z podanym niżej harmonogramem:

Sektor I: Lubnowo, Tolkowiec, Demity, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Strubno, Podlechy w dniu 11.03.2024 r.

Sektor II: Giedyle, Łojewo, Robuzy, Długobór, Łozy, Stygajny w dniu 18.03.2024 r.

Sektor III: Pierzchały, Chruściel, Piórkowo, Zaporowo, Pierławki, Trąbki w dniu 22.03.2024 r.

Sektor IV: Dąbrowa, Bliżewo, Płoskinia, Płoskinia Kolonia, Pielgrzymowo, Czosnowo, Szalmia w dniu 25.03.2024 r.

Nie będą odbierane odpady budowlane oraz odpady pochodzące z remontów domów mieszkalnych.

Osoby zainteresowane oddaniem wyżej wymienionych odpadów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 55 620 86 02, email: gok@ploskinia.eu bądź osobiście w Urzędzie Gminy pokój nr 13

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2023 rok - do pobrania

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci -Wrzesień 2023 r.

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2023r. (obowiązujący od 1 stycznia 2023r.)

1) odpady zmieszane - do pobrania

 

2) odpady selektywne - do pobrania

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2022 rok - do pobrania

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - październik 2022 r.

 

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci - lipiec 2022r.

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2021 rok - do pobrania (aktualizacja)

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - do pobrania

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2022r. (obowiązujący od 1 stycznia 2022r.)

1) odpady zmieszane - do pobrania

2) odpady selektywne - do pobrania

 

 

 

ANKIETA o odpadach kompostowanych w kompostownikach przydomowych w roku 2021 na terenie Gminy Płoskinia - do pobrania

 

Obowiązek zawarcia umowy na odbiór odpadów z działalności gospodarczej - do pobrania

 

 

 

do 31.08.2021r. (termin zgłaszania) - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

07.06.2021 (termin zgłaszania) - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok - do pobrania (aktualizacja)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami za 2020 rok - do pobrania

 

 

ZMIANA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Szanowni Mieszkańcy!

Od 1 kwietnia 2021 roku każdy mieszkaniec Gminy Płoskinia będzie zobowiązany do indywidualnej segregacji śmieci do worków lub koszy na własnej posesji. Od każdej nieruchomości zamieszkałej zadeklarowanej w tut. Urzędzie odpady zostaną odebrane przez firmę EMPEGIEKA Sp. Z o.o. według harmonogramu. Obecne kontenery znajdujące się w miejscowościach zostaną zlikwidowane.

 

Z dniem 1 kwietnia 2021 roku na podstawie podjętej Uchwały Rady Płoskinia Nr XIX/160/2021 z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenie wysokości tej opłaty i zwolnienia w części tej opłaty (t.j. Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r., poz. 727) obowiązywać będzie miesięczna stawka w wysokości 20 zł od osoby w przypadku posiadania kompostownika oraz 21 zł od osoby w przypadku braku posiadania kompostownika.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, firma odbierająca odpady wyposaży nieruchomości w worki do gromadzenia odpadów (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz bioodpady).

Właściciele posesji mogą również posiadać swoje pojemniki do segregacji jeśli nie chcą zbierać odpadów w workach. Wówczas na własny koszt muszą zakupić pojemniki do segregacji lub wydzierżawić pojemnik od firmy odbierającej odpady.

Prosimy o rzetelne oraz sumienne segregowanie odpadów komunalnych.

 

 

 

UCHWAŁA NR XIX/160/2021 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 12 lutego 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i zwolnienia w części opłaty

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2021r. (obowiązujący od 1 kwietnia 2021r.)

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2021r.

 

 

INFORMACJA

DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA

Urząd Gminy w Płoskini informuje, że od 1 października 2020 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych na terenie Gminy Płoskinia.

Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych nie będą odbierane przez dotychczasowego wykonawcę usługi odbioru odpadów komunalnych tj. EMPEGIEKA Sp. z o.o.. Ma to związek z podjętą przez Radę Gminy Płoskinia uchwałą nr XIV/128/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/87/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Obowiązek zawarcia umowy dotyczyć będzie wszystkich przedsiębiorców, instytucji kultury, oświaty, zdrowia oraz cmentarzy.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płoskinia oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości.

Wójt Gminy  Płoskinia będzie prowadził kontrolę nad wykonywaniem obowiązku zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów, a także kontrolę firm odbierających odpady z przedmiotowych nieruchomości. Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Poniżej przedstawiamy podmioty z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych, z którymi mogą Państwo nawiązać współpracę:

1. EMPEGIEKA Sp. z o.o. Ul. Morska 55 14-500  Braniewo

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. Ul. Polna 3,   14-400 Pasłęk

              3. Koma Olsztyn Sp z o.o., Ul. Towarowa 20A,10-417 Olsztyn

 1. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Nieczystościami Sp. z o.o., Ul. Dworcowa 27, 11-130 Orneta
 1. Zakład Usług Komunalnych Marek Janusz Bednarczyk, Zaścianki 37 m 1, 14-420 Młynary
 1. REMONDIS OLSZTYN Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn
 2. KOMA Sp. z o.o. ul. Sikorskiego 19c, 19-300 Ełk

 

 

UCHWAŁY PODJĘTE NA XIV SESJI RADY GMINY PŁOSKINIA W DNIU 14 SIERPNIA 2020 r. dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XIV/127/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/119/2012 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 30 października 2012 r. w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskinia, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

UCHWAŁA NR XIV/129/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/88/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia

UCHWAŁA NR XIV/128/2020 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr X/87/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik oraz zwolnienia w części opłaty

 

 

18.11.2020 (termin zgłaszania) - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

27-29.07.2020 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

 

02 i 09.04.2020 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA NA 2020r.

 

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  (obowiązują od 1 lutego 2020r.)

      W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Płoskinia informuje, że obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 pkt 3 jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami  określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy.W związku z powyższym właściciel nieruchomości nie może zadeklarować w złożonej Wójtowi Gminy Płoskinia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi-zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny.

      Dlatego też Wójt Gminy Płoskinia informuje o konieczności złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i podania w niej wysokości opłaty należnej za zbieranie odpadów komunalnych jedynie w sposób selektywny.

Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Płoskinia obowiązywać będzie od lutego 2020 r.; jednocześnie informujemy, że również z tym miesiącem ulegną zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Jednocześnie informuje, że w przypadku ujawnienia zbierania odpadów komunalnych w sposób nieselektywny, Wójt Gminy Płoskinia ma obowiązek określić właścicielowi nieruchomości w drodze decyzji wyższą opłatę.

Prosimy o składanie nowych deklaracji na odbiór odpadów komunalnych tylko i wyłącznie w sposób selektywny od stycznia 2020 r.

Od 1 lutego 2020r. opłaty wynoszą:

nieruchomości ZAMIESZKAŁE (odpady selektywne):

 • 1 osoba: 16 zł/ za osobę miesięcznie,
 • w przypadku posiadania własnego kompostownika przydomowego mieszkańcowi przysługuje zwolnienie w wysokości 1 zł miesięcznie na jednego mieszkańca i wynosi 15 zł/ za osobę miesięcznie.

nieruchomości NIEZAMIESZKAŁE (odpady selektywne) opłaty wynoszą:

 • Pojemnik o pojemności 120 l- 16,90 zł
 • Pojemnik o pojemności 240 l- 33,80 zł
 • Pojemnik o pojemności 1100 l- 54,00 zł

NOWY WZÓR DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI (do pobrania)

- wzór deklaracji wersja edytowana- NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja pdf- NIERUCHOMOŚĆ ZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja edytowana- NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

- wzór deklaracji wersja pdf- NIERUCHOMOŚĆ NIEZAMIESZKAŁA

 

 

 

 

NOWE STAWKI OPŁAT (obowiązujące od 1 kwietnia 2019r.)

2019 rok

1) Uchwała Rady Gminy w Płoskini wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

13-15.11.2019 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2019r. (zmiana od sierpnia 2019r.)

 

 

 

INFORMACJE

Informacje o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2018 roku.

Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2017 roku.

 

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2018r.

 

2018r. (odbiory odpadów wielkogabarytowych)

23.11.2018 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

06.08.2018 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

11.04.2018 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

 

 

2017r. (odbiory odpadów wielkogabarytowych)

17.10.2017 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

24.08.2017 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

09.06.2017 - ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH - Ogłoszenie o odbiorze odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

 

 

 

Uchwały związane z prowadzeniem gospodarki odpadami na terenie Gminy Płoskinia

 

1. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłata za gospodarowanie odpadami.

3. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie ustalenia wzoru deklaracji 

4. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług

5. Uchwała Rady Gminy Płoskinia w sprawie przejęcia obowiązku odbierania odpadów komunalnych

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1. Deklaracja w wersji edytowalnej 

 

WYKAZ ROZMIESZCZENIA GNIAZD DO SEGREGACJI ODPADÓW
NA TERENIE GMINY PŁOSKINIA

1. Wykaz gniazd na terenie gminy

2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2017 r.

 

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW

 

·        MAKULATURA – KOSZ NIEBIESKI

Wrzucamy: gazety, magazyny, katalogi, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty, torebki papierowe (czyste).

Nie wrzucamy: zdjęć, papieru powlekanego folią i kalką, papieru mokrego lub tłustego, pieluszek jednorazowych, papierowych naczyń jednorazowych, kartonów po mleku i napojach, tapet, worków po nawozach i cemencie, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

·        PLASTIK, METALE I ODPADY WIELOMATERIAŁOWE – KOSZ ŻÓŁTY

Wrzucamy: plastikowe butelki, plastikowe pojemniczki po jogurtach, kefirach (itp.), plastikowe zakrętki, torebki, reklamówki, kartony po płynnej żywności, metalowe puszki po napojach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), wszelkie folie, ,doniczki plastikowe, styropian, folia aluminiowa.

Nie wrzucamy: pojemników po olejach i smarach, tłustych pojemników, tłustych butelek z tworzywa sztucznego, plastikowych okładek od książek
i zeszytów, strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

ZALECA SIĘ ZGNIEŚĆ TWORZYWA SZTUCZNE PRZED WRZUCENIEM DO KOSZA

 

·        SZKŁO – KOSZ ZIELONY

Wrzucamy: butelki szklane, słoje i słoiki po przetworach, butelki po sokach i napojach.

Nie wrzucamy: luster, szyb okiennych i samochodowych, szkła gospodarczego (szklanki, kieliszki, miski, talerze), naczynia żaroodporne, żarówki
i świetlówki, wyroby z porcelany, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Informacja o gospodarce odpadami w Gminie Płoskinia w 2015 roku.

Wytworzył:
Wójt Gminy Płoskinia - Zbigniew Kowalski
Udostępnił:
Korneluk Łukasz
(2013-02-19 09:42:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Korneluk Łukasz
(2024-04-29 08:33:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki