Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2016/2017

Nabór do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2016/2017


Kryteria rekrutacji

Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane kryteria określone w art. 20c ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.).

Terminy rekrutacji określa Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia.


Nabór do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Płoskinia na rok szkolny 2016/2017

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej i gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Kryteria rekrutacji

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, zawarte w Uchwale NR XII/108/2016 Rady Gminy Płoskinia w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej publicznego gimnazjum prowadzonego przez Gminę Płoskinię, przyznania tym kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Terminy określa Zarządzenie Nr 8/2016 Wójta Gminy Płoskinia z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2016/2017 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Płoskinia.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 określony został w   Zarządzeniu Nr 4/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 29.01.2016r.

zmiana zarządzeni;  Zarządzenie Nr 18/2016 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 24.03.2016r.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji do szkół i przedszkoli można uzyskać w sekretariatach szkół - Zespół Szkół w Płoskini oraz Szkoła Podstawowa w Chruścielu.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-02-17 09:36:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2016-03-29 10:36:10)