☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Środa 30.09.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podatek od środków transportowych

 

 

 

 

 

 

Podatek od środków transportu


Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych
- art. 8 i 9 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1445 z późn. zmianami).

Wymagane dokumenty:
W ciągu 14 dni od zaistnienia faktu należy zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć wykaz środków transportowych oraz załączyć następujące dokumenty:
1. Umowę kupna - sprzedaży
2. Dowód rejestracyjny - do okazania

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Urzędu pokój Nr 11 lub w pokoju Nr 2

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Do 30 dni po otrzymaniu wniosku o odroczenie płatności, rozłożenie na raty lub umorzenie - patrz UWAGI lit. B, C - wystawiana jest decyzja.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu ul. Kosynierów Gdyńskich 45 za pośrednictwem Wójta Gminy Płoskinia (odwołanie składa się w Sekretariacie, UG Płoskinia w godzinach pracy Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Ulgi
Brak

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Finansowy  - inspektor Jolanta Kurzyńska
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.)
2. UCHWAŁA NR IX/82/2019 RADY GMINY PŁOSKINIA z dnia 6 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uwagi:
A. Wysokość podatku od środków transportowych jest określana przez podatnika na podstawie wykazu sporządzonego stosownie do zapisów Uchwały Rady Miejskiej w części dotyczącej stawek
B. Termin płatności można odroczyć lub rozłożyć na raty
¨ Podstawa prawna - art. 48 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 800 z późn. zmianami)
¨ Wniosek o powyższe należy złożyć przed terminem płatności raty (lub rat) w sekretariacie UG
¨ Przy odraczaniu podatku lub rozkładaniu na raty nalicza się opłatę prolongacyjną w wysokości 50% należnych odsetek - podstawa prawna - XX/160/2016  Rady Gminy Płoskinia z dnia 28 października 2016 roku w sprawie opłaty prolongacyjnej.
C. Podatek od środków transportowych można umorzyć.
¨ Podstawa prawna - art. 67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa(t.j. Dz. U. 2018r. poz. 800 z późn. zmianami)

¨ Wniosek o umorzenie składa się w sekretariacie Urzędu po terminie płatności podatku
¨ Powyższe czynności są zwolnione z opłaty skarbowej.
D. W przypadku nie zrealizowania obowiązku podatkowego w myśl art. 21 § 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja Podatkowa (t.j.
Dz.U. 2018r. poz. 800 z późn. zmianami), organ podatkowy wydaje decyzję określającą wysokość zaległości podatkowej wraz z należnymi odsetkami. Należność winna być uregulowana w terminie 7 dni.
W przypadku dalszego uchylania się od zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy przesyłany do Urzędu Skarbowego w Braniewie w celu podjęcia czynności egzekucyjnych.
E. Terminy płatności podatku od środków transportowych określa art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.
Dz. U. 2018r. poz. 1445 z późn. zm.).
Podatek płatny jest w 2 równych ratach w terminie do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku z zastrzeżeniami określonymi w art. 11 ust. 2 wymienionej wyżej ustawy.
Raty Podatku od środków transportowych wpłaca się bez wezwania.
F. Wpłaty można dokonywać na konto :
Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy
Oddział Braniewo
filia Płoskinia
Nr: 42 8313 0009 0050 8290 2000 0010

 
 
liczba odwiedzin: 2062446

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X