☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sesja Rady Gminy Płoskinia z dnia 29.06.2016 roku

Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  Gminy Płoskinia   wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2016-2026                                                                                         załącznik nr 1, załącznik nr 2 - wykaz przedsięwzięć

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.                                               Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 , Załącznik Nr 3, Załącznik Nr 4, Załącznik Nr 5

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Płoskinia.

Uchwała zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia.

Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskini.

Uchwała w sprawie wykonania budżetu w zakresie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoskinia na rzecz ENERGA -OPERATOR S. A z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

Uchwała w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Płoskinia.

Uchwała w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.

 

Wytworzył:
Elżbieta Sobolewska Przewodnicząca Rady Gminy
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-06-30 08:57:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2016-08-17 11:38:12)
 
 
liczba odwiedzin: 2414477

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X