Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Poniedziałek 22.10.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Projekty uchwał - sesja 29.06.2016 r.

 1. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania  finansowego  Gminy Płoskinia  wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2015 rok

 2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płoskinia absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

 3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płoskini za 2015 rok.

 4. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2010-2015, za rok 2015.

 5. Przyjęcie sprawozdania z realizacji  Wieloletniego programu współpracy Gminy Płoskinia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012-2016, za rok 2015.

 6. Projekt  uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/95/2015 Rady Gminy  Płoskinia z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoskinia na lata 2016-2026                                                                Wieloletnia Prognoza Finansowa - Załącznik Nr 1,   Wykaz przedsięwzięć do WPF - Załącznik Nr 2

 7. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.                                                                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik Nr 1,  Załącznik Nr 2,  Załącznik Nr 3,  Załącznik Nr 4,  Załącznik Nr 5

 8. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej na terenie gminy Płoskinia.

 9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 10. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

 11. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 12. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Płoskinia.

 13. Projekt  uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Płoskini.

 14. Projekt  uchwały w sprawie wykonania budżetu w zakresie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji.

 15. Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Płoskinia na rzecz ENERGA -OPERATOR S. A z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie.

 16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla gminy Płoskinia.                                                                                                                                                                                                                        - Załącznik do pobrania

 17. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

 18. Projekt  uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.          Załącznik - do pobrania

 19. Projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 20. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.     Załącznik - do pobrania

Wytworzył:
Zbigniew Kowalski - Wójt Gminy
(2016-06-21)
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-06-21 10:38:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2016-06-21 12:36:23)
 
 
ilość odwiedzin: 1562581

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X