☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Herb Urząd Gminy w Płoskini

Czwartek 13.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Archiwum ogłoszeń urzędowych

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Nadleśnictwa Zaporowo Piórkowo 8, 14-526 Płoskinia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: ,,Przebudowa deszczowni w Szkółce Leśnej Kurowo"

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 2.2.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, który zostanie ogłoszony w II kwartale 2016 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego 2014-2020, który ma zostać ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko – Mazurskiego

I N F O R M A C J A o działaniach podejmowanych wobec organów gminy przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące czynności z zakresu działalności lobbingowej

Informacja Wojewody Warmińsko - Mazurskiego o Regionalnym Systemie Ostrzegania.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Braniewskim - do pobrania

APEL Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego do mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w związku z pojawieniem się niskich temperatur.

OBWIESZCZENIE  Wójta Gminy Płoskinia z dnia  13 stycznia 2016r - zawiadomienia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stygajny-Łozy"

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Płoskinia z dnia 05.01.2016r. o  postanowieniu zawieszającym postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa domu mieszkalnego, budynku inwentarskiego - obory o maksymalnej obsadzie do 130 DJP, oraz budynku magazynu zbożowego wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego w ramach zabudowy zagrodowej jako rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego Inwestora"

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  4 stycznia 2016r zmieniające obwieszczenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  4 stycznia 2016r zmieniające obwieszczenia w sprawie zwołania zebrań wiejskich

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  31 grudnia 2015r w sprawie zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrowa- przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Dąbrowa

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  31 grudnia 2015r w sprawie zebrania Wiejskiego Sołectwa Chruściel  - przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Chruściel oraz przedstawienie wniosku w sprawie podziału sołectwa Chruściel

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  31 grudnia 2015r w sprawie zebrania Wiejskiego Sołectwa Tolkowiec - przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Tolkowiec

 

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  30 grudnia 2015r - zawiadomienia stron postępowania o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia dla inwestycji; Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stygajny-Łozy"

 

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  14 grudnia 2015r w sprawie zebrania Wiejskiego Sołectwa Płoskinia - przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Płoskinia

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  14 grudnia 2015r w sprawie zebrania Wiejskiego Sołectwa Łozy - przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Łozy

 

Zawiadomienie i wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stygajny - Łozy”.

 

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Płoskinia z dnia  9 grudnia 2015r o zebraniu Wiejskie Sołectwa Łozy - przyjęcie Planu Odnowy Miejscowości Stygajny

 

  • Lokalna Grupa Działania „Wysoczyzna Elbląska” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju, które odbędzie się 22.09.2015r. o godzinie 17,00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Płoskini. Lokalna Strategia Rozwoju jest budowana w ramach inicjatywy Lider poddziałanie 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

  • Wójt Gminy Płoskinia informuje, iż w związku z trwającą suszą w uprawach roślin strączkowych, ziemniakach, kukurydzy, trwałych użytków zielonych oraz krzewów owocowych Wojewoda Warmińsko-Mazurski podjął decyzję o oszacowaniu szkód we wszystkich gminach województwa. Z uwagi na powyższe w przypadku strat w w/w uprawach rolnych, wnioski o oszacowanie szkód należy składać w Urzędzie Gminy w Płoskini (sekretariat). Wniosek jest do pobrania w Urzędzie Gminy w Płoskini (pokój nr 6) lub ze strony internetowej BIP.
  1. Wniosek o szacowanie szkód  - do pobrania
  2. Informacja Wojewody
  3. Zasady postępowania po wystąpieniu szkód w gospodarstwie

 

  • Wójt Gminy Płoskinia podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie i ogłoszenie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu "Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Dąbrowa, Płoskinia, Długobór, Chruściel".

Do pobrania: Obwieszczenia i ogłoszenia

  • Wójt Gminy Płoskinia podaje do publicznej wiadomości obwieszczenie i ogłoszenie o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Płoskinia, w obrębach Pierławki, Chruściel i Pierzchały.

Do pobrania:

1. Ogłoszenie i Obwieszczenie.

2. Materiały: tekst, prognoza oddziaływania na środowisko, wyrys studium

3. Ogłoszenie o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

         Do pobrania: projektu dokumentu Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoskinia na lata 2014-2032

Do pobrania:

1. Ogłoszenie

2.Program usuwania azbestu

1) Ogłoszenie

2) Podsumowanie programu

3) Uchwała

4) Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Płoskinia

  • Zapytanie ofertowe wykonanie audytu zewnętrznego projektu „Wyposażenie Sali informatycznej w Zespole Szkół w Płoskini oraz Szkole Podstawowej w Chruścielu”

1)Zapytanie

2) Notatka służbowa o udzieleniu zamówienia

 

Informacja o terminie składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. 

Wójt Gminy  w Płoskini  zawiadamia o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i  sporządzenia  raportu środowiskowego dla  przedsięwzięcia: Budowa domu mieszkalnego, budynku inwentarskiego oraz budynku magazynu zbożowego w miejscowości  Tolkowiec. Inwestorem jest Pan Grzegorz Błądek zam. Tolkowiec 7.

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Lisowski
(2016-04-08 13:29:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Lisowski
(2017-01-13 07:48:24)
 
 
ilość odwiedzin: 1602433

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X