☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy w Płoskini
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy w Płoskini

Piątek 01.07.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacja o Zgromadzeniach Publicznych

Informacja o Zgromadzeniach Publicznych 

Informujemy, że do Wójta Gminy Płoskinia należy składać zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:
1)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
2)   imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
3)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
4)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
5)   informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.
 
Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
1)   pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;
2)   zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
 
OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Gminy Płoskinia
Płoskinia 8
14-526 Płoskinia
Tel. 55 620 8600 Fax. 55 620 8602
e-mail:  ugploskinia@braniewo.net.pl

 
 SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA:
 
Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz informuje niezwłocznie właściwego komendanta miejskiego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.
 
Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:
1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,
2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy.
 
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.
 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE:
 
W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłosić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia do:

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Olsztynie

nr tel. 89 535-19-30, 89 535-96-70 fax 89 527-32-34 adres poczty elektronicznej: wykry@uw.olsztyn.pl


TRYB ODWOŁAWCZY:
 Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Elblągu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia. W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia organizatorowi przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Elblągu w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.
 
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. Nr 51, poz.1485)

Do pobrania;

  1. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym
  2. Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym – tryb uproszczony

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Stefan Hrybek
(2016-03-15 08:17:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Stefan Hrybek
(2016-03-15 09:19:14)
 
 
liczba odwiedzin: 2414519

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X